Listopad 27, 2016

Warunki przyjęcia i odpłatności

 KOMU PRZYSŁUGUJE PRAWO DO UMIESZCZENIA W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ
 • osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych.

RODZAJE DOMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ
Domy pomocy społecznej, w zależności od tego, dla kogo są przeznaczone, dzielą się na domy dla:

 • osób w podeszłym wieku,
 • osób przewlekle somatycznie chorych,
 • osób przewlekle psychicznie chorych,
 • dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie,
 • dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie,
 • osób niepełnosprawnych fizycznie,
 • osób uzależnionych od alkoholu.

KTO KIERUJE DO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ
Decyzję o skierowaniu do domu pomocy społecznej i decyzję ustalającą opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wydaje ośrodek pomocy społecznej właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu osoby ubiegającej się o skierowanie do domu pomocy społecznej, w dniu jej kierowania.
Podstawą do podjęcia decyzji jest wizyta pracownika socjalnego i przeprowadzenie wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania klienta.
Dla mieszkańców Miasta Zabrze właściwy jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu,do którego osoba  ubiegająca się o skierowanie do domu pomocy społecznej składa pisemny wniosek.
Dane teleadresowe:

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu
ul. 3 Maja 16
41-800 Zabrze

mopr@zabrze.pol.pl
Centrala: 032 277 78 00 (w dni powszednie w godz. od 7 30 do 1530)
Fax: (0-prefix 32) 277-78-02

ODPŁATNOŚĆ ZA POBYT W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ
Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania.
Obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej są w kolejności:

 • mieszkaniec domu, nie więcej jednak niż 70 % swojego dochodu
 • małżonek, zstępni przed wstępnymi – zgodnie z umową zawartą w trybie określonym w ustawie o pomocy społecznej

1- w przypadku osoby samotnie gospodarującej, jeżeli dochód jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego (tj. 1431 zł) osoby samotnie gospodarującej, jednak kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% tego kryterium,

2-  w przypadku osoby w rodzinie, jeżeli posiadany dochód na osobę jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego (tj. 1053 zł) na osobę w rodzinie, z tym że kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie;

 • gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej – w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez mieszkańca i rodzinę.